window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-69512039-1');

Privacy

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle overeenkomsten en op elke samenwerking of elke contactname, verzoek tot informatie, offerteaanvraag, met Art Center Horus, alsook bij het gebruik van de website.
Art Center Horus behoudt zich het recht de privacyverklaring bij te werken. Wijzigingen zijn steeds consulteerbaar op onze website en kunnen eveneens bij ons opgevraagd worden.

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Art Center Horus – Modus 8, met zetel te 9830 SINT-MARTENS-LATEM, Latemstraat 6-8, met ondernemingsnummer 0896.005.925.
In deze verklaring informeren wij u graag over welke gegevens wij over u verzamelen en gebruiken, voor welke doeleinden wij dit doen, welke rechten u heeft, en hoe u deze ten aanzien van ons kan uitoefenen.
We zullen uw informatie niet gebruiken, of met iemand delen, uitgezonderd zoals beschreven in deze privacyverklaring.
Door uw gegevens aan ons over te maken en/of gebruik te maken van onze diensten, respectievelijk onze website te bezoeken, verklaart u zich akkoord met onderhavige privacyverklaring.

DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

Art Center Horus verzamelt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, voornamelijk omdat dit noodzakelijk is voor de samenwerking: dit betreft het organiseren van tentoonstellingen en andere events, het uitvoeren van overeenkomsten, het verwerken van een bestelling, de communicatie van aanbiedingen (al dan niet onder de vorm van een nieuwsbrief), het uitvoeren van prospecties, etc.
De door u verstrekte informatie kan ook gebruikt worden voor marketing-doeleinden, waarbij wij u – desgevallend bij wijze van nieuwsbrief – aanbiedingen, promotiemateriaal, en andere aan uw voorkeuren aangepaste informatie kunnen overmaken.
U heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Het volstaat om ons een e-mail te versturen, of de uitschrijvingsinstructies (“unsubscribe”) te volgen die gebeurlijk zijn opgenomen in onze e-mailberichten.
Het spreekt voor zich dat wij voor de goede uitvoering van de overeenkomst, de afhandeling van een bestelling, en om elke andere samenwerking in goede banen te leiden, in het bezit dienen te zijn van een aantal persoonlijk identificeerbare informatie. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacy-verklaring genoemde doelen:
 Naam
 Adres
 Contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer
 Interesses in bepaalde kunstenaars, specifieke werken, etc.
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners, deze zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Onze partners zijn (mede) gevestigd buiten de EU. In de meeste gevallen gaat het om onze gebeurlijke commerciële partners, leveranciers, IT-dienstverleners, aangestelden, etc.
Wij zullen evenwel geen gegevens verwerken die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, of waarvoor wij geen toestemming hebben gevraagd.
Wij verzamelen, verwerken en transfereren uw persoonsgegevens op basis van uw geïnformeerde toestemming, omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om uw toestemming terug in te trekken (zie verder “uw rechten als individu”).

ONTVANGER VAN GEGEVENS

Art Center Horus vertegenwoordigt Belgische en Internationale kunstenaars. Indien noodzakelijk in het kader van de vooropgestelde doeleinden, zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met andere personen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met ons verbonden zijn, of met enige andere van onze commerciële partners.
Wij nemen alle maatregelen die nodig zijn om een goed beheer van de website en van haar informaticasysteem te verzekeren. Wij kunnen de persoonsgegevens doorgeven op vraag van elke wettelijk bevoegde overheid, of zelfs op eigen initiatief indien ze te goeder trouw van oordeel is dat het doorgeven van die inlichtingen nodig is om aan de wetgeving en aan de reglementering te voldoen, of om de rechten of de goederen van het de kunstgallerij, van haar klanten, van haar website en/of van U te verdedigen en/of te beschermen.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Teneinde, in de mate van het mogelijke, de ongeoorloofde toegang tot de in dit kader verzamelde persoonsgegevens te beletten, heeft Art Center Horus procedures op het gebied van veiligheid en organisatie opgesteld, welke betrekking hebben zowel op het verzamelen van deze gegevens als op hun bewaring.
Wij nemen de nodige administratieve en technisch-organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en de nauwkeurigheid ervan te handhaven. Ook van onze leveranciers, commerciële partners en aangestelden verwachten wij dat zij dezelfde maatregelen nemen naar gegevensbescherming toe.
In geval van een gegevenslek (systeemcrash, hacking, malware, onbevoegde toegang, etc.) waarbij uw persoonsgegevens gecompromitteerd zouden zijn, zal u persoonlijk op de hoogte worden gebracht en zal gebeurlijk melding gemaakt worden bij de Privacycommissie.

BEWARINGSTERMIJN

Uw persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding), respectievelijk voor de termijn die noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Voor doeleinden van direct marketing worden uw gegevens maximum 7 jaar bewaard.

UW RECHTEN ALS INDIVIDU

Met betrekking tot de persoonsgegevens die door Art Center Horus verwerkt worden, heeft u een aantal rechten. U vindt hieronder een overzicht.
 U KAN UW GEGEVENS INKIJKEN
U kan te allen tijde de persoonsgegevens die wij voor u verwerken inkijken. Indien u dit wenst, kan u van ons een kopie krijgen van de gegevens die wij in ons bezit hebben.
 U KAN UW GEGEVENS LATEN VERBETEREN
In zoverre de persoonsgegevens die wij bijhouden onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht te vragen om deze gegevens aan te passen.
 U KAN UW GEGEVENS LATEN VERWIJDEREN
Indien u vermoedt dat wij bepaalde gegevens onrechtmatig verwerken, kan u vragen deze te laten verwijderen. We zullen dit verzoek inwilligen tenzij de verwerking nodig is voor wettelijke doeleinden of om onze contractuele verplichtingen te kunnen nakomen.
 U KAN VRAGEN UW GEGEVENS OVER TE DRAGEN AAN EEN DERDE PARTIJ
U heeft tevens het recht de persoonsgegevens die u zelf aan Art Center Horus heeft verstrekt, bij ons op te vragen of aan ons te vragen deze over te dragen aan een derde partij.
 U KAN ZICH VERZETTEN TEGEN EEN BEPAALD GEBRUIK VAN UW GEGEVENS
U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens. Wij zullen dit verzoek inwilligen tenzij de verwerking nodig is voor wettelijke doeleinden of om onze contractuele verplichtingen te kunnen nakomen.

CONTACT EN KLACHTEN

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, gelieve ons te contacteren. U kan ons eenvoudig per e-mail bereiken: info@hores.be.
Inzake de verwerking van de persoonsgegevens door Art Center Horus heeft u het recht een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00
Fax : +32 (0)2 274 48 35
E-mail : commission@privacycommission.be
URL: https://www.privacycommission.be

Laatst aangepaste versie juli 2018